GÅRDEN

Backgården ligger på Falbygden. Omgivningarna är natursköna och varierande, med karakteristiska Västgöta platåberg, starkt påverkade av inlandsisen. Området hör till landets äldsta kulturbygder, odlat sedan omkring 4000 år.

Generationer av småbönder och torpare har format ett landskap med fornåkrar, stentippar, kilometerlånga stenmurar och diken. Marken är bördig men svårbrukad. Som markägare känner vi stor tillfredstellelse med att återskapa och förvalta de kulturhistoriska och biologiska värden som gården besitter.

Backgården köptes år 1994. Fram till idag har vi gjort omfattande om- och nybyggnationer, reparationer, nya stängsel, dikning osv. för att kunna hysa den nuvarande djurbesättningen. Våren 2003 köpte vi till 38 ha vilket förbättrade arronderingen betydligt.

Idag består Backgården av:

Spannmål.........15 ha
Vall ................. 35 ha
Naturbete.......30 ha
Åkerbete............5 ha
Skog..................30 ha